Algemene voorwaarden Marijn de Smit Strategy & Design

Opgesteld op: 26 oktober 2023.

E-mail: hello@leapworks.design
Website: www.leapworks.design

Artikel 1 - Definities

 1. Marijn de Smit Strategy & Design: Marijn de Smit Strategy & Design, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 67037518.
 2. Klant: degene met wie Marijn de Smit Strategy & Design een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Marijn de Smit Strategy & Design en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Marijn de Smit Strategy & Design.
 2. Marijn de Smit Strategy & Design en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Marijn de Smit Strategy & Design en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Marijn de Smit Strategy & Design zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Marijn de Smit Strategy & Design en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Marijn de Smit Strategy & Design de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Marijn de Smit Strategy &Design slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 - Prijzen

 1. Marijn de Smit Strategy &Design hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Marijn de Smit Strategy & Design mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Marijn de Smit Strategy & Design en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Marijn de Smit Strategy & Design mag tot 20% van de richtprijs afwijken.
 5. Marijn de Smit Strategy & Design moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen.
 6. Marijn de Smit Strategy & Design mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 7. Marijn de Smit Strategy & Design zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 8. Een consument mag de overeenkomst met Marijn de Smit Strategy & Design opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Marijn de Smit Strategy & Design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Marijn de Smit Strategy & Design hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuimen in gebreke is, zonder dat Marijn de Smit Strategy & Design aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Marijn de Smit Strategy & Design mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Marijn de Smit Strategy &Design de wettelijke rente van 8% per maand voorhandelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Marijn de Smit Strategy & Design.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Marijn de Smit Strategy & Design zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Marijn de Smit Strategy & Design op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marijn de Smit Strategy & Design, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 - Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Marijn de Smit Strategy & Design te verrekenen met eenvordering op Marijn de Smit Strategy & Design. 

Artikel 10 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
 • zaken van Marijn de Smit Strategy & Design die bij de Klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Marijn de Smit Strategy & Design de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en Marijn de Smit Strategy & Design een overeenkomst mete en dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Marijn deSmit Strategy & Design enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Marijn de Smit Strategy & Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Marijn de Smit Strategy & Design mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Marijn de Smit Strategy & Design op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Marijn de Smit Strategy & Design tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voorrekening van de Klant.

Artikel 13 - Informatie verstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Marijn de Smit Strategy & Design.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Marijn de Smit Strategy & Design de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Marijn de Smit Strategy & Design redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Marijn de Smit Strategy & Design en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Marijn de Smit Strategy & Design de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 15 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 16 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Marijn de Smit Strategy & Design tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Marijn de Smit Strategy & Design geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 17 - Klachten

 1. De Klant moet een door Marijn de Smit Strategy & Design geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Marijn de Smit Strategy & Design daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Marijn de Smit Strategy & Design hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Marijn de Smit Strategy& Design hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klachtbetrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Marijn de Smit Strategy & Design.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Marijn de Smit Strategy & Design andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 18 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Marijn de Smit Strategy & Design.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Marijn de Smit Strategy & Design ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Marijn de Smit Strategy & Design een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 20 - Aan sprakelijkheid Marijn de Smit Strategy & Design

 1. Marijn de Smit Strategy & Design is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Marijn de Smit Strategy & Design aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Marijn de Smit Strategy & Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Marijn de Smit Strategy & Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of ineen catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 21 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Marijn de Smit Strategy & Design vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 22 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Marijn de Smit Strategy & Design toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Marijn de Smit Strategy & Design nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Marijn de Smit Strategy & Design in verzuim is.
 3. Marijn de Smit Strategy & Design mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Marijn de Smit Strategy & Design kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 23 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Marijn de Smit Strategy & Design door de Klant niet aan Marijn de Smit Strategy & Design kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valtonder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marijn de Smit Strategy & Design 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Marijn de Smit Strategy & Design kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Marijn de Smit Strategy & Design de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Marijn de Smit Strategy & Design hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Marijn de Smit Strategy & Design hiervan voordeel heeft. 

Artikel 24 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Marijn de Smit Strategy & Design de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 25 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Marijn de Smit Strategy & Design mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Marijn de Smit Strategy & Design altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Marijn deSmit Strategy & Design zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 26 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit eenovereenkomst met Marijn de Smit Strategy & Design aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Marijn deSmit Strategy & Design.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 27 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Marijn de Smit Strategy & Design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Marijn de Smit Strategy & Design is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Marijn de Smit Strategy & Design is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Marijn de Smit Strategy & Design, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 26 oktober 2023.